บริษัท ไอ ที ไทยซอฟเมท จำกัด 
วิสัยทัศน์/นโยบาย

      บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องหลักๆ คือการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคน ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ ความสามารถในงาน การมีสุขภาพจิตที่ดี ควบคู่ไปกับสังคมการทำงาน ที่อบอุ่น และการพัฒนาศักยภาพของงาน

 

      ซึ่งคุณภาพงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ไม่แพ้คุณภาพของคน บริษัทต้องการพัฒนางาน ให้มีคุณภาพ เสร็จทันเวลา และลูกค้ามีความ พึงพอใจในงานมากที่สุด