บริษัท ไอ ที ไทยซอฟเมท จำกัด
ประวัติ ความเป็นมา

        บริษัท ไอ ที ไทยซอฟเมท จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 เนื่องจากความ ร่วมมือ และการเล็งเห็นความสามารถของคนไทย ที่ไม่ด้อยกว่าประเทศใดในโลกของผู้บริหารสูงสุด ของบริษัท ซอฟเมท จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

         และเนื่องจาก จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัด ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี และเป็น ศูนย์กลางการศึกษา มีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง มากมาย ซึ่งหมายถึงการที่จะมีบัณฑิต หรือ บุคคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะร่วมงานกับเรา ดังนั้น เราจึงเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่