บริษัท ไอ ที ไทยซอฟเมท จำกัด

       เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างไทย กับญี่ปุ่น ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญและเล็งเห็นความรู้ความ สามารถของบุคคลากรของไทย และเพื่อ เป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนไทยในการ พัฒนาความรู้และความสามารถในด้าน ซอฟแวร์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ       เราเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการสร้าง Web application, Web base application, Window application, Analysis system, Web design และรับปรึกษาเกี่ยวกับระบบ ซอฟ แวร์ มีบุคคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมบริการ ด้วยความจริงใจ